עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים Invite Bot - בוט מוזמנים

Invite Bot - בוט מוזמנים

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 31 אוגוסט 2010, 11:07
הודעות: 57
פורסם: 19 אפריל 2011, 19:58
שם הקוד: Invite Bot By Danni-M
יוצר: Danni-M
גירסא: 2.0.1
תיאור: אינוויט בוט שהכנתי אשר מתאים לערוצי ADV & PRO וכמובן לערוצים שצריכים בוט כזה.
אפשרויות של אדמינים(ADMINS) ואוונרים(OWNERS) בבוט(ע''י מערכת יוזרים(login name pass)),
אופ ו-וויס אוטומטי(AO & AV) פשוטים וכמובן אינוויט ורמוב(+K -K)
הפעלה: פשוט להעתיק לרימוט, להגדיר בלחצן הימיני ואם יש בעיות פשוט לכתוב לבוט בפרטי(אחרי ששמתם לעצמכם גישה) !coomands
דרישות: מירק וקצת שכל :)
הקוד:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||        Invite Bot By Danni-M    |||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||       #mIRCs - #Danni-M`       |||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||       Version 2.0.1       ||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on *:text:*:*:{
  if (!$read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) {
    if ($1 == !login) && ($2) && ($3) && ($readini(users.ini,$2,pass) == $3) && ($nick ison %ichannel) {
      msg $nick %icolor $+ You successfully logedd in!
      writeini users.ini $2 logged $wildsite
      mode %ichannel +v $nick
    }
  }
  elseif ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) {
    var %lvl = $gettok($read(users.ini,$calc($readn -1)),2,61)
    if ($me !isop %ichannel) { msg $nick %icolor $me is not an Op on %ichannel }
    else {
      if ($1 == !i) && (!$2) { msg %ichannel 4ERROR $+ %icolor $+ : The Syntax is: $+ %icolor2 !i Nick }
      elseif ($1 == !i) && ($2) {
        msg %ichannel %icolor $+ ( $+ %icolor2 $+ DONE $+ %icolor $+ ) %icolor2 $+ $2 $+ %icolor has been invited
        msg q chanlev %ichannel $2 +k
        msg $2 %icolor $+ Hello %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor $+ ,You have been invited to %icolor2 $+ %ichannel
      }
      if ($1 == !r) && (!$2) { msg %ichannel 4ERROR $+ %icolor $+ : The Syntax is: $+ %icolor2 !r Nick }
      elseif ($1 == !r) && ($2) {
        msg %ichannel %icolor $+ ( $+ %icolor2 $+ DONE $+ %icolor $+ ) %icolor2 $+ $2 $+ %icolor has been removed
        msg q chanlev %ichannel $2 -k
        msg $2 %icolor $+ Hello %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor $+ ,You have been Removed from %icolor2 $+ %ichannel
        ban -k %ichannel $2 Removed.
      }
      if ($1 == !logout) {
        if ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) {
          msg $nick %icolor $+ You successfully logedd out
          write -dl $+ $readn users.ini
        }
      }
      if ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) && (%lvl == owner) {
        if ($1 == !add-o) {
          if ($2) && ($3) {
            if ($readini(users.ini,$2,level) == owner) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is allready an %icolor2 $+ OWNER  }
            else {
              msg $nick %icolor2 $+ OWNER $+ %icolor Added:
              timer 1 1 msg $nick %icolor $+ Nick: %icolor2 $+ $2 $+ %icolor ,Pass: %icolor2 $3
              timer 1 2 msg $nick %icolor $+ to login: %icolor2 $+ /msg $me !login $2 $3
              writeini users.ini $2 pass $3
              writeini users.ini $2 level owner
              mode # +vvv $2
            }
          }
        }
        if ($1 == !del-o) {
          if ($2) {
            if (!$readini(users.ini,$2,level)) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor wasn't found }
            elseif ($readini(users.ini,$2,level) == admin) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is an admin ,use !del-a $2 }
            else {
              msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is no longer known as an %icolor2 $+ OWNER
              remini users.ini $2
            }
          }
        }
        if ($1 == !add-a) {
          if ($2) {
            if ($readini(users.ini,$2,level) == admin) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is allready an %icolor2 $+ ADMIN }
            else {
              msg $nick %icolor2 $+ ADMIN $+ %icolor Added:
              timer 1 1 msg $nick %icolor $+ Nick: %icolor2 $+ $2 $+ %icolor ,Pass: %icolor2 $3
              timer 1 2 msg $nick %icolor $+ to login: %icolor2 $+ /msg $me !login $2 $3
              writeini users.ini $2 pass $3
              writeini users.ini $2 level admin
              mode # +vvv $2
            }
          }
        }
        if ($1 == !del-a) {
          if ($2) {
            if (!$readini(users.ini,$2,level)) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor wasn't found }
            elseif ($readini(users.ini,$2,level) == owner) { msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is an owner ,use !del-o $2 }
            else {
              msg $nick %icolor2 $+ ( $+ $2 $+ ) $+ %icolor is no longer known as an %icolor2 $+ ADMIN
              remini users.ini $2
            }
          }
        }
      }
      if ($1 == +av) && ($2) {
        msg q chanlev %ichannel $2 +av
      }
      if ($1 == +ao) && ($2) {
        msg q chanlev %ichannel $2 +ao
      }
      if ($1 == -av) && ($2) {
        msg q chanlev %ichannel $2 -av
      }
      if ($1 == -ao) && ($2) {
        msg q chanlev %ichannel $2 -ao
      }
      if ($1 == !help) || ($1 == !commands) {
        if ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) && (%lvl == admin) {
          msg $nick %icolor Commands Are:
          timer 1 1 msg $nick %icolor2 !i $+ %icolor - To invite Someone (+k) . Ex: !i NickName
          timer 1 2 msg $nick %icolor2 !r $+ %icolor - To Remove Someone's Invite (-k) . Ex: !r NickName
        }
        elseif ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) && (%lvl == owner) {
          msg $nick %icolor Commands Are:
          timer 1 1 msg $nick %icolor2 !i $+ %icolor - To invite Someone (+k) . Ex: !i NickName
          timer 1 2 msg $nick %icolor2 !r $+ %icolor - To Remove Someone's Invite (-k) . Ex: !r NickName
          timer 1 3 msg $nick %icolor2 !add-o <nick> <pass> $+ %icolor - To Add An %icolor2 $+ OWNER $+ %icolor . Ex: !add-o danni 123
          timer 1 4 msg $nick %icolor2 !del-o <nick> $+ %icolor - To Delete An %icolor2 $+ OWNER $+ %icolor . Ex: !del-o danni
          timer 1 5 msg $nick %icolor2 !add-a <nick> <pass> $+ %icolor - To Add An %icolor2 $+ ADMIN $+ %icolor . Ex: !add-a danni 123
          timer 1 6 msg $nick %icolor2 !del-a <nick> <pass> $+ %icolor - To Delete An %icolor2 $+ ADMIN $+ %icolor . Ex: !add-a danni
          timer 1 7 msg $nick %icolor2 +av $+ %icolor - To Auto-Voice someone (+av) . Ex: !av NickName
          timer 1 8 msg $nick %icolor2 +ao $+ %icolor - To Auto-Op someone (+ao) . Ex: !ao NickName
          timer 1 9 msg $nick %icolor2 -av $+ %icolor - To Auto-Voice someone (+av) . Ex: !av NickName
          timer 1 10 msg $nick %icolor2 -ao $+ %icolor - To Auto-Op someone (+ao) . Ex: !ao NickName
        }
      }
    }
  }
  if ($1 == !credits) { msg %ichannel %icolor $+ invite bot by %icolor2 $+ Danni-M $+ %icolor $+ (2.0.1) }
}
on *:part:%ichannel:{
  if ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) {
    write -dl $+ $readn users.ini
    msg $knick %icolor you have been discconected from you account( $+ %icolor2 $+ parted $+ %icolor $+ )
  }
}
on *:quit:{
  if ($read(users.ini,w,logged= $+ $wildsite)) {
    write -dl $+ $readn users.ini
  }
}
on *:kick:%ichannel:{
  if ($read(users.ini,w,logged= $+ $address($knick,2))) {
    write -dl $+ $readn users.ini
    msg $knick %icolor you have been discconected from you account( $+ %icolor2 $+ kicked $+ %icolor $+ )
  }
}
menu * {
  Invite Bot
  .MAIN
  ..Set Channel { set %ichannel $input(Type Channel(with #),e,Channel) }
  ..Set Main-Color { set %icolor $input(Type color(ctl+k),e,Main Color) }
  ..Set Secondary-Color { set %icolor2 $input(Type color(ctl+k),e,Secondary Color) }
  .USERS
  ..Add Owner {
    :owner
    var %az = $input(Type Name,e,Name)
    if (%az) {
      if ($readini(users.ini,%az,pass)) { noop $input(This host is allready record) | goto owner }
      else {
        var %ak = $input(Type Pass,e,Password)
        if (%ak) {
          writeini users.ini %az pass %ak
          writeini users.ini %az level owner
          noop $input(%az is now an owner!)
        }
      }
    }
  }
  ..Add Admin {
    :admin
    var %az = $input(Type Name,e,Name)
    if (%az) {
      if ($readini(users.ini,%az,pass)) { noop $input(This host is allready record) | goto admin }
      else {
        var %ak = $input(Type Pass,e,Password)
        if (%ak) {
          writeini users.ini %az pass %ak
          writeini users.ini %az level admin
          noop $input(%az is now an admin!)
        }
      }
    }
  }
  ..Del Owner {
    :owner
    var %az = $input(Type Name,e,Name)
    if (%az) {
      if ($readini(users.ini,%az,level) == owner) {
        remini users.ini %az
        noop $input(%az was deleted successfully!)
      }
      else { noop $input(This host wasn't found) | goto owner }
    }
  }
  ..Del Admin {
    :admin
    var %az = $input(Type Name,e,Name)
    if (%az) {
      if ($readini(users.ini,* $+ %az $+ *,level) == admin) {
        remini users.ini %az
        noop $input(%az was deleted successfully!)
      }
      else { noop $input(This host wasn't found) | goto admin }
    }
  }
  .-
  .By Danni-M :halt
}


מקווה שתאהבו, אם מישהו צריך עזרה אפשר למצוא אותי בערוץ של האתר במירק.
עידכונים:
** גירסא 2.0.1 - תיקום באגים קטנים ושינוי הסגנון, הוספת מערכת יוזרים שמתחברים דרך:
!login name pass

DanniM
משתמש רשום
Re: פרסום|invite bot
הצטרף: 31 אוגוסט 2010, 11:07
הודעות: 57
פורסם: 30 אפריל 2011, 13:23
הבוט עודכן ונוספה מערכת אדמינים :)


חזור אל סניפטים