עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים InviteBot By Xronic

InviteBot By Xronic

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

Xronic
משתמש רשום
InviteBot By Xronic
הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 14 יולי 2010, 18:28
שם הקוד: Invite Bot By Xronic
יוצר: Xronic
גירסא: 5.6
תיאור: מזמין אנשים לקהילות ADV עם +k , וגם מזמין רגיל
הפעלה: יש להגדיר את האוונרים על הבוט (לפי QACC) ולעשות לבוט בפרטי !i Nick
דרישות: ערוץ עם הפקודה הבא: /msg q chanflsgs #channel +k או ערוץ בלי הפקודה
תמונה: אין

הוספתי דיאלוג :D

;Bot By Xronic
;Please dont chanage credits
;Have Bug? Pme in IRC [P51]`Xronic

on *:text:*:?: {
  if ($istok(%ib.owners,$gettok($address($nick,2),2,64),32)) {
    if ($1 == %b.sign $+ Set-chan) { set %ib.chan $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 | timer 1 3 /join %ib.chan }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Set-sign) { set %b.sign $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Delete-all-owners) { unset %ib.owners | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Set-style1) { set %color1 $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Set-style2) { set %color2 $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Set-style3) { set %color3 $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ RestartBot) { RestBot | msg $nick %color1 Done! %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Help) || ($1 == %b.sign $+ commands) && (!%flood-pm) { Commands }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Invite) || ($1 == %b.sign $+ I) && (!%flood-pm) { Invite-Normal $2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ invite-adv) || ($1 == %b.sign $+ i-adv) && (!%flood-pm) { Invite-adv $2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Del) || ($1 == %b.sign $+ Remove) && (!%flood-pm) { Remove-adv $2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Add-o) || ($1 == %b.sign $+ Add-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org isin %ib.owners) && (!%flood-pm) { timer 1 0 msg $nick %color1 $+ %color3 $2 $+ .users.quakenet.org 0is already Owner %color2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Add-O) || ($1 == %b.sign $+ Add-owner) && (!%flood-pm) { set %ib.owners %ib.owners $2 $+ .users.quakenet.org | msg $nick %color1 Done! the %color3 $+ $2 $+ .users.quakenet.org0 has been succesfully added from owners list %color2 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Del-O) || ($1 == %b.sign $+ Del-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org !isin %ib.owners) && (!%flood-pm) { timer 1 1.5 msg $nick %color1 %color3 $+ Error!0 No Such Q account %color2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ del-o) || ($1 == %b.sign $+ Del-owners) && (!%flood-pm) { set %ib.owners $remove(%ib.owners,$2 $+ .users.quakenet.org) | timer 1 0 msg $nick %color1 Done! the %color3 $+ $2 $+ .users.quakenet.org 0has been successfully removed from owners list. %color2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Owners) { msg $nick %color1 0( $+ %color3 $+ Total Owners0,1: $+  $numtok(%ib.owners,32) $+  $+ 0,1) %color2 | Show-Owners }
    elseif ($1 == %b.sign $+ Notice) || ($1 == %b.sign $+ N) && (!%flood-pm) { //mode %ib.chan -N+m | msg %ib.chan %color1 $2- %color2 | //mode %ib.chan +N-m | msg $nick %color1 The notice sent for channel. %color2 | set -u2 %flood-pm 1  }
  }
}
alias Commands {
  msg $nick %color1 Bot Help By %color3 $+ Xronic %color2
  msg $nick %color1 %color3 $+ %b.sign $+ 0Help/Commands ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Invite/i (מזמין אנשים לערוץ) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0I-adv/Invite-adv (מזמין אנשים לערוץ שהערוץ נעול +k) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Del/Remove (מוחק אנשים שהיה להם גישה בערוץ נעול +k) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Notice/N (שולח לערוץ נוטיס) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Del-O/Del-Owner (מוחק אוונרים אשר מרשימת האוונרים) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Add-O/Add-Owner (מוסיף אוונר לרשימת האוונרים) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Owners (מראה לך את כל האוונרים של הבוט) %color2
  msg $nick %color1 %color3 $+ %b.sign $+ 0Set-chan (להגדיר את הערוץ) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Set-sign (להגדיר את הסימן עבור לבוט) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Delete-all-owners (מוחק את כל האוונרים) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Set-style1 (מגדיר צבע לסגנון מס' 1) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Set-style2 (מגדיר צבע לסגנון מס' 2) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0Set-style3 (מגדיר צבע לסגנון מס' 3) ¬ %color3 $+ %b.sign $+ 0RestartBot (מוחק את כל המשתנים שהגדרתם) %color2
  set -u2 %flood-pm 1
}

alias Invite-adv {
  /invite $2 %ib.chan 
  msg $1 %color1 You are invited to %color3 $+ %ib.chan 0flags: %color3 $+ +k0 %color2
  /k $1
  msg $nick %color1 Done! %color2
  set -u2 %flood-pm 1
}
alias Remove-adv {
  /Remove $1
  msg $1 %color1 You are removed from this %color3 $+ %ib.chan %color2
  msg $nick %color1 Done! %color2
  set -u2 %flood-pm 1
}
alias Invite-Normal {
  /invite $2 %ib.chan
  msg $1 %color1 You are invited to %color3 $+ %ib.chan %color2
  msg $nick %color1 Done! %color2
  set -u2 %flood-pm 1
}
alias k { /msg q chanlev %ib.chan $1 +k } 
alias Remove { /msg q chanlev %ib.chan $1 -k }
alias Show-Owners {
  msg $nick %color1 %color3 $+ Owners list0: %ib.owners %color2
  set -u2 %flood-pm 1
}
alias on-load {
  set %ib.chan #$$?="Enter your channel (Without '#') !" | timer 1 2 join %ib.chan | echo -a %color1 The Bot Channel set to $+ %color3 %ib.chan $+ 0 %color2
  set %b.sign $$?="Enter sign channel." | echo -a %color1 The Bot Sign set to $+ %color3 %b.sign $+ 0 %color2
  Set %ib.owners %owners $input(Q account?,e,Q Owner account?) $+ .users.quakenet.org
  set %color1 0,114[11«12140 | set %color2 0,111»14] | set %color3 11 | echo -a %color1 Done! %color2
}
alias RestBot { unset %ib.chan %b.sign %ib.owners %color1 %color2 %color3 }

on *:load:{ on-load }

dialog I_B {
  title "InviteBot By Xronic Dialog"
  size -1 -1 158 136
  option dbu
  tab "InviteBot", 13, 6 4 146 122
  text "Write Channel:", 1, 12 36 40 10, tab 13
  edit "", 2, 56 37 51 10, tab 13
  button "Set", 4, 112 36 34 12, tab 13
  text "Write Sign (!):", 5, 10 56 40 10, tab 13
  edit "", 6, 56 56 51 10, tab 13
  button "Set", 8, 112 55 34 12, tab 13
  button "RestartBot", 14, 58 71 40 10, tab 13
  text "Bot Style", 10, 57 85 40 10, tab 13
  button "Orange and black", 11, 17 98 50 12, tab 13
  button "Blue and black", 12, 77 98 50 12, tab 13
  link "ww.P51.co.il", 16, 11 117 42 6, tab 13
  text "InviteBot Settings", 27, 56 22 44 6, tab 13
  tab "Owners System", 15
  button "Add", 19, 106 33 34 12, tab 15
  button "Del", 23, 107 49 34 12, tab 15
  link "www.P51.co.il", 24, 14 113 34 6, tab 15
  text "End Dialog By Xronic", 28, 83 110 60 10, tab 15
  text "Owners:", 7, 62 22 22 6, tab 15
  edit "", 3, 43 32 60 12, tab 15
  button "Del all owners", 17, 33 84 40 12, tab 15
  edit "", 9, 43 50 60 12, tab 15
  text "Add Owner:", 18, 8 34 30 6, tab 15
  text "Del Owner:", 20, 12 52 26 6, tab 15
  button "Show owners", 21, 84 85 34 12, tab 15
}

alias IB { dialog -m I_B I_B  }
on *:dialog:I_B:sclick:*:{
  if ($did == 4) { set %ib.chan $did(2) | echo -a Channel is: %ib.chan $+ . }
  if ($did == 8) { set %b.sign $did(6) | echo -a Sign is: %b.sign $+ . }   
  if ($did == 16) || ($did == 24) { url www.p51.co.il }
  if ($did == 14) { RestBot | echo -a Done! RestBot completed. }
  if ($did == 11) { set %color1 0,114[7«12140 | set %color2 0,17»14] | set %color3 7 | echo -a %color1 Done! %color2 }
  if ($did == 12) { set %color1 0,114[11«12140 | set %color2 0,111»14] | set %color3 11 | echo -a %color1 Done! %color2 }
  if ($did == 19) { set %ib.owners %ib.owners $did(3) $+ .users.quakenet.org | echo -a Done! Owner added. }
  if ($did == 23) { set %ib.owners $remtok(%ib.owners,$did($dname,9) $+ .users.quakenet.org,32) | did -r $dname 9  | echo -a Done! Owner removed. }
  if ($did == 17) { unset %ib.owners | echo -a Done! All owners are removed. }
  if ($did == 21) { $input(Owners List ( $+ $numtok(%ib.owners,32) $+ ) $+ : $crlf $+ $replace(%ib.owners,$chr(32),$crlf),o,Owners) }
}
Menu * {
  InviteBot Dialog { IB }
}
נערך לאחרונה על ידי Xronic בתאריך 21 יולי 2010, 05:13, נערך 16 פעמים בסך הכל.

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 14 יולי 2010, 18:38
תשפר אותו קצת אתה יכול יותר מזה.
תוסיף גם שליטה של אונרים כמו הוספה\מחיקת אונרים בפקודה, הגדרת ערוץ וכ'ו.
תעשה אותו "נייד" יותר, שלא צריך הכל דרך הבוט עצמו.

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 14 יולי 2010, 19:00
XtrAp כתב:
תשפר אותו קצת אתה יכול יותר מזה.
תוסיף גם שליטה של אונרים כמו הוספה\מחיקת אונרים בפקודה, הגדרת ערוץ וכ'ו.
תעשה אותו "נייד" יותר, שלא צריך הכל דרך הבוט עצמו.


OK אני ישפר אותו ויעלה תכף עריכה של הבוט.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 יולי 2010, 19:11
בוא נגיד שהשקעת על העיצוב מאשר על התכנות, הבוט הזה הוא דל ביותר ואתה באמת יכול יותר לשפר בפקודות ובנוחות שימוש.
אני חייב הסבר על איך Notice קשור לבוט הזמנה, ועל איך הצלחת ליצור פקודת Help שמראה פקודות לבוט Invite שמכיל פקודה אחת: Invite.
כמוכן הייתי מצרף גם On LOAD ע"מ להגדיר את הOwner ואת הSign.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 14 יולי 2010, 19:29
אמממ אפשר לשפר אותו מאוד.
ולחסוך המון ב-MENU.
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 14 יולי 2010, 21:45
אכן כך!
שיפרתי את הבוט, והבוט עכשיו יותר יעיל ו"נייד" כפי xtrap ציין.
אכן אפשר לקצר במניו, אבל זה יותר יעיל כזה ככה.
ולגבי הנוטיס חחח כי חבר שלי ביקש ממני אז עשיתי את זה :D.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 יולי 2010, 21:47
1. On LOAD?
2. Please dont chanage credits - שים לפני זה תו מניעה.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 14 יולי 2010, 22:08
ZxoR כתב:
1. On LOAD?
2. Please dont chanage credits - שים לפני זה תו מניעה.


בשביל מה זה חיוני לעשות On Load ?!

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: פרסום | InviteBot By Xronic
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 יולי 2010, 22:18
יותר טוב אחרי מה שתיקנת =)
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 15 יולי 2010, 03:22
תשתמש ב elseif.

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 16 יולי 2010, 20:22
XtrAp כתב:
תשתמש ב elseif.


Done!

INjected
משתמש רשום
Re: InviteBot By Xronic
הצטרף: 29 יולי 2010, 16:52
הודעות: 9
פורסם: 21 אוגוסט 2010, 23:22
תודההה עובדד ימלךך 8-)

Timpton
משתמש רשום
Re: InviteBot By Xronic
הצטרף: 18 אוגוסט 2010, 15:21
הודעות: 11
פורסם: 22 אוגוסט 2010, 15:00
יש אישור לשים בבוט שחיברתי?? שבקרוב יפורסם??


חזור אל סניפטים

cron