עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים Invite bot

Invite bot

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

Ohad
מנהל האתר
Invite bot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 11 יולי 2010, 20:32
שם הקוד: Invite bot
יוצר: Ohad
גירסא: 1.31
תיאור: הקוד נותן ומוריד הזמנות לערוצים בשרת QuakeNet.
הפעלה: מפורט בתחילת הקוד.

; ——————————————————————————————————————————————— ;
; Invite bot by Ohad v1.31.
; This invite bot work only on QuakeNet (Q-Chanlev).
;
; Usefull commands:
; 1) !set chan <#channel> - set invite channel.
; 2) !unset chan - unset invite channel.
; 3) !invite <nick> [+av] - invite <nick> [+av is optional, if you enter it the nick wiil get auto voice].
; 4) !remove <nick> - remove invite to <nick>.
; 4) !list - get invited list (from Q-Chanlev).
; 5) +av <nick> - give auto voice to <nick>.
; 6) -av <nick> - remove auto voice to <nick>.
; 7) !adduser <admin|owner|manager> <nick> - add <nick> to access list in invite bot.
; 8) !deluser <nick> - remove <nick> from access list in invite bot.
; 9) !users - get users list of invite bot.
; 10) !set logchan [log channel] - show the log channel ['log channel' is optional, if you enter it the log channel will set to [log channel].
; 11) !unset logchan - unset the invite log channel.
; 12) !set show-nick [status] - show the status of 'show-nick' ['status' is optional, if you enter it (on|off) the status will change].
; 13) !commands - send commands for use.
;
; This bot need to be a master in invite channel to use this bot.
; You can add/remove user in right click (in nicklist/query) —› Invite bot —› Set as.
; All the users in the bot must be auth to Q and have the user mode x (//mode $me +x)
; When you will set a channel, the bot will set the chanflag +k.
; ——————————————————————————————————————————————— ;

on *:text:*:*:{
  unset %acc %acc2
  var %t = $iif(#,#,$nick)
  if ($ulist($wildsite,InvAdmin,1)) { var %acc 1 }
  elseif ($ulist($wildsite,InvOwner,1)) { var %acc 2 }
  elseif ($ulist($wildsite,InvMang,1)) { var %acc 3 }
  if (%acc) {
    if ($chan == %invite.chan || $left(%t,1) != $chr(35)) {
      if (!%invite.chan && $regex($1,/^(!invite|!remove|!list|!adduser|\+av|-av)$/i)) { msg %t $theme(INVITE-ERROR) channel is not seted yet }
      elseif ($1 == !invite) {
        if ($2) {
          .msg q chanlev %invite.chan $2 +k $+ $iif(+av == $3 || +gv == $3 || +v == $3,gv)
          .invite $2 %invite.chan
          msg $2 Hello $+(,$2,) $+ , you are invited to $+(,%invite.chan,) $iif(%invite.by,by $+(,$nick,)) $iif(+av == $3 || +gv == $3 || +v == $3,with voice)
          .timer 1 1 msg %t $theme(INVITE) Done, invite sent to $2 $+ 
          if (#* iswm %invite.log) { .timer 1 2 msg %invite.chan.log $theme(INVITE) $+(,$2,) was invited to $+(,%invite.chan,) $iif(%invie.by,by $+(,$nick,)) }
        }
        else { msg %t $theme(INVITE-ERROR) Usage: !invite <nick> }
      }
      elseif ($1 == !remove) {
        if ($2) {
          .msg q chanlev %invite.chan $2 -kgv
          msg %t $theme(INVITE) Done, $2 was removed from invited list
          if (#* iswm %invite.chan.log) { .timer 1 1 msg %invite.log $theme(INVITE) $+(,$2,) was removed from $+(,%invite.chan,) $iif(%invie.by,by $+(,$nick,)) }
        }
        else { msg %t $theme(INVITE-ERROR) Usage: !remove <nick> }
      }
      elseif ($1 == +av) {
        if ($2) { .msg q chanlev %invite.chan $2 +gv | msg %t $theme(INVITE) Done. }
        else { msg %t $theme(INVITE-ERROR) Usage: +av <nick> }
      }
      elseif ($1 == -av) {
        if ($2) { .msg q chanlev %invite.chan $2 -gv | $iif($2 ison %invite.chan,mode %invite.chan -v $2) | msg %t $theme(INVITE) Done. }
        else { msg %t $theme(INVITE-ERROR) Usage: -av <nick> }
      }
      elseif ($1 == !list) { unset %invite.list | set %invite.getting.list %t | .msg q chanlev %invite.chan }
    }
    if ($left(%t,1) != $chr(35)) {
      if ($1 == !commands || $1 == !help) {
        msg %t $theme(INVITE-COMMANDS) !set chan <#channel> $chr(124) !unset chan $chr(124) !invite <nick> [+av] $chr(124) !remove <nick> $chr(124) +av <nick> $chr(124) -av <nick>
        if (%acc >= 2) { .timer 1 1 msg %t $theme(INVITE-COMMANDS) !adduser <admin|owner|manager> <nick> $!chr(124) !deluser <nick> $!chr(124) !users $!chr(124) !set logchan [log channel] $!chr(124) !unset logchan $!chr(124) !set show-nick [on|off] }
      }
      if (%acc >= 2) {
        if ($1 == !set) && (%acc == 3) {
          if ($2 == chan) {
            if ($3 == %invite.chan) { msg %t $theme(INVIE-ERROR) channel is already %invite.chan }
            elseif ($3) { set %invite.chan $3 | .msg q chanflags %invite.chan +k | msg $nick $theme(INVITE) Done, the invite channel seted to: $3 $+  }
            else { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) Usage: !setchan <#channel> }
          }
          elseif ($2 == show-nick) {
            if ($3 == on) { set %invite.by 1 | msg %t $theme(INVITE) 'show invite nick' set to on }
            elseif ($3 == off) { unset %invite.by | msg %t $theme(INVITE) 'show invite nick' set to off }
            else { msg %t $theme(INVITE) 'show invite nick' is $+(,$iif(%invite.by,on,off),) right now }
          }
          elseif ($2 == logchan) {
            if ($3) { set %invite.chan.log $3 | msg %t $theme(INVITE) invite log channel set to $+(,$3,) }
            elseif (#* !iswm %invite.chan.log) { msg %t $theme(INVITE) there is no invite log channel right now }
            else { msg %t $theme(INVITE) invite log channel is $+(,$iif($3,$3,$iif(%invite.by,on,off)),) }
          }
        }
        elseif ($1 == !unset) && (%acc == 3) {
          if ($2 == chan) {
            if (%invite.chan) { .msg q chanflags %invite.chan -k | msg %t $theme(INVITE) Done, the invite channel unseted | unset %invite.chan }
            else { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) channel is not seted yet. }
          }
          elseif ($2 == logchan) { unset %invite.chan.log | msg %t $theme(INVITE) Done, the invite log channel unseted }
        }
        elseif ($1 == !adduser) {
          if ($2 != admin) && ($2 != owner) && ($2 != manager) { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) wrong syntax: !adduser <admin|owner|manager> <nick> }
          elseif ($2 == manager) && (%acc != 3) { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) you have not the right access to set a managers }
          else {
            .adduser $3 $2 $nick
          }
        }
        elseif ($1 == !deluser) {
          if (!$ulist($2) && !$ulist($address($2,2))) { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) $+(,$2,) not found in invite-bot access list }
          else {
            if ($ulist($address($2,2))) { var %ulist $v1 }
            else { var %ulist $2 }
            if ($ulist(%ulist,InvAdmin,1)) { var %acc2 1 }
            elseif ($ulist(%ulist,InvOwner,1)) { var %acc2 2 }
            elseif ($ulist(%ulist,InvMang,1)) { var %acc2 3 }
            if (%acc2 != 1 && %acc == 2) { msg $nick $theme(INVITE-ERROR) You dont have the required access. }
            else {
              if ($ulist($address($2,2))) { .ruser Inv $+ $replace(%acc2,1,Admin,2,Owner,3,Mang) $2 2 }
              else { .ruser Inv $+ $replace(%acc2,1,Admin,2,Owner,3,Mang) $2 }
              msg $nick $theme(INVITE) Done, $2 removed from invite-bot $replace(%acc2,1,admins,2,owners,3,managers) list.
            }
          }
        }
        elseif ($1 == !users) {
          var %x 1,%y 1,%z 1,%admins,%owners,%managers
          while ($ulist(*,InvAdmin,%x)) { var %admins $addtok(%admins,$v1,44) | inc %x }
          while ($ulist(*,InvOwner,%y)) { var %owners $addtok(%owners,$v1,44) | inc %y }
          while ($ulist(*,InvMang,%z)) { var %managers $addtok(%managers,$v1,44) | inc %z }
          msg $nick $theme(INVITE) Admins: %admins
          .timer 1 1 msg $nick $theme(INVITE) Owners: %owners
          if (%acc == 3) { .timer 1 2 msg $nick $theme(INVITE) Managers: %managers }
        }
      }
    }
  }
  elseif ($1 == !credits) && (!%invite.credits.flood) && ($nick ison %invite.chan) { msg %t $theme(INVITE) Invite bot v1.31 created by Ohad. | set -u6 %invite.credits.flood 1 }
}
on ^*:notice:*:*:{
  if (%invite.getting.list && $nick == q) {
    if (%qchan.error) { halt }
    if (end of list. == $1-3) { unset %qchan.getting }
    elseif ($1 == total:) { $iif(%invite.list,msg %invite.getting.list $theme(INVITED-LIST) $replace(%invite.list,$chr(32),$chr(44))) | unset %invite.list | unset %invite.getting.list }
    elseif ($1-2 == Can't find) { .timer 1 0 qchan.error %qchan.target its  unknown or suspended channel. | set %qchan.error 1 }
    elseif ($1-2 == You do) { .timer 1 0 qchan.error You dont have sufficient access on $8 to use chanlev. | set %qchan.error 1 }
    elseif ($1-2 == account, or) { .timer 1 0 qchan.error You must be authed to use this dialog. | set %qchan.error 1 }
    elseif (!$regex($1-,/^(Known users|End of|Username.*flags)/i)) && (k isin $2 || v isin $2) && (*a*o* !iswm $2) {
      set %invite.list %invite.list $1
      if ($len(%invite.list) >= 800) { msg %invite.getting.list $theme(INVITED-LIST) $replace(%invite.list,$chr(32),$chr(44)) }
    }
    halt
  }
}
menu channel,menubar,status,nicklist,query {
  Invite bot
  .Set invite channel $iif(%invite.chan,$+($chr(40),%invite.chan,$chr(41))) :set %invite.chan $$input(Enter a channel,e,Invite bot,$iif(#* iswm $active,$active)) | echo -at $theme(INVITE) Done, %invite.chan set as invite channel.
  .$iif(%invite.chan,Remove invite channel) :unset %invite.chan | echo -at $theme(INVITE) Done, there is no invite channel right now.
  .-
  .Set invite log channel $iif(%invite.chan.log,$+($chr(40),%invite.chan.log,$chr(41))) :set %invite.chan.log $$input(Enter a log channel,e,Invite bot,$iif(#* iswm $active,$active)) | echo -at $theme(INVITE) Done, %invite.chan.log set as invite log channel.
  .$iif(%invite.chan.log,Remove invite log channel) :unset %invite.chan.log | echo -at $theme(INVITE) Done, there is no invite log channel right now.
  .-
  .$iif(%invite.by,$style(1)) Show the nick of the inviter:$iif(!%invite.by,set %invite.by 1,unset %invite.by)
  .-
  .$iif($istok(query nicklist,$menu,32) && %invite.chan,Set as)
  ..$iif(!$ulist($address($$1,2),InvAdmin,1),Admin): add.user admin $1
  ..$iif(!$ulist($address($$1,2),InvOwner,1),Owner): add.user owner $1
  ..$iif(!$ulist($address($$1,2),InvMang,1),Manager): add.user manager $1
  ..-
  ..$iif($ulist($address($$1,2),InvAdmin,1) || $ulist($address($$1,2),InvOwner,1) || $ulist($address($$1,2),InvMang,1),No access):{
    .ruser InvAdmin $1 2
    .ruser InvOwner $1 2
    .ruser InvMang $1 2
    echo -at $theme(INVITE) Done, $$1 has no access right now in the invite bot.
  }
}

on me:*:join:%invite.chan:{ who $chan }

alias add.user {
  if ($address($$2,4) == *!*@*.users.quakenet.org) && ($2 ison %invite.chan) {
    .guser $replace($1,admin,InvAdmin,owner,InvOwner,manager,InvMang) $2 2
    $iif($show,echo -at,msg $3) $theme(INVITE) Done, $2 was added to invite-bot $1 $+ s list by the address $+(,$address($2,2),)
  }
  else {
    if ($show) { echo -at $theme(INVITE-ERROR) $+(,$2,) doesnt in $+(,%invite.chan,) or doesnt auth to Q }
    else { msg $3 $theme(INVITE-ERROR) $+(,$2,) doesnt in $+(,%invite.chan,) or doesnt auth to Q }
  }
}
alias -l theme { return 2(12 $+ $1- $+ 2)1 }

uns
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 11 יולי 2010, 21:07
בוט מצויין, בערך כמו שאר הדברים שלך.
תמונה

Nixxo
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 13 יולי 2010, 18:38
הודעות: 20
פורסם: 13 יולי 2010, 18:51
תודה יעזור להרבה אנשים עצלנים..
תמונה

clinixoNN
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 13 יולי 2010, 18:47
הודעות: 25
פורסם: 13 יולי 2010, 18:51
יש לי שאלה, איך אני עושה שיהיה לי את זה ? אני מוסיף את הקוד הזה לRemote או לAliases?

SinteL
מנהל האתר
Re: Invite bot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 152
פורסם: 13 יולי 2010, 19:09
clinixoNN כתב:
יש לי שאלה, איך אני עושה שיהיה לי את זה ? אני מוסיף את הקוד הזה לRemote או לAliases?


רק ל- Remote.
תמונה

clinixoNN
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 13 יולי 2010, 18:47
הודעות: 25
פורסם: 14 יולי 2010, 08:06
איך משתמשים בזה?

Ohad
מנהל האתר
Re: Invite bot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 19 יולי 2010, 20:58
גירסא 1.31 עודכנה

edeNz7-
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 25 יולי 2010, 07:58
הודעות: 2
פורסם: 25 יולי 2010, 08:10
אחלה בוט.. עובד מצויין
קל ולעניין

IMLAY
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 16 אוגוסט 2010, 08:37
הודעות: 1
פורסם: 16 אוגוסט 2010, 09:07
אני משתמש ב953script איך אני עושה שזה יעבוד על זה כי זה לא QuakeNet?

INjected
משתמש רשום
Re: Invite bot
הצטרף: 29 יולי 2010, 16:52
הודעות: 9
פורסם: 21 אוגוסט 2010, 23:12
איך משתמשים בזה?
איך אני מזמין אנשים?

Ohad
מנהל האתר
Re: Invite bot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 28 אוגוסט 2010, 09:33
IMLAY כתב:
אני משתמש ב953script איך אני עושה שזה יעבוד על זה כי זה לא QuakeNet?

QuakeNet זאת רשת שרק בה הבוט יעבוד (בגלל הבוט Q שנמצא ברשת).

INjected כתב:
איך משתמשים בזה?
איך אני מזמין אנשים?

רשום בתחילת הקוד


חזור אל סניפטים

cron