עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים Graphic Calculator 2.1 By Vendetta

Graphic Calculator 2.1 By Vendetta

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 30 יוני 2010, 18:18
הודעות: 75
פורסם: 30 יולי 2010, 19:58
שם הקוד: Graphic Calculator
יוצר: Vendetta
גירסא: 2.1
תיאור: מחשבון גרפי , מציג נתונים למשאוות ממעלה שנייה
הפעלה: קליק ימיני Graphic Calculator
דרישות: כל מירק מעל 6.21 כלל
תמונה:
http://up203.siz.co.il/up3/kmuox0dzclty.jpg
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Graphic Calculator 2.1 By Vendetta ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
//noop $Garaf(1,x^2 ,1)
alias Garaf {
  noop $Skizha($1,$2,$3)
  drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 10 1 $2
  drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 10 15 ———————...
  drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 10 29 $3
  var %mokom 43
  set %nishaA $makadmim($2)
  set %nishaB $makadmim($3)
  var %hotihX $shorsim($gettok(%nishaA,3,32),$gettok(%nishaA,2,32),$gettok(%nishaA,1,32))
  if (%hotihX) {
    drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 3 %mokom hitoh X: $+($chr(40),$gettok(%hotihX,1,32),$chr(44),0,$chr(41)) $iif($gettok(%hotihX,2,32),$+($chr(40),$gettok(%hotihX,2,32),$chr(44),0,$chr(41)))
    var %mokom $calc(%mokom + 14)
  }
  var %hotihy $calc($gettok(%nishaA,1,32) / $gettok(%nishaB,1,32))
  if (%hotihy) {
    drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 3 %mokom hitoh Y: $+($chr(40),0,$chr(44),%hotihY,$chr(41))
    var %mokom $calc(%mokom + 14)
  }
  var %amplitodax $shorsim($gettok(%nishaB,3,32),$gettok(%nishaB,2,32),$gettok(%nishaB,1,32))
  if ($gettok(%amplitodax,1,32) != 0) || ($gettok(%amplitodax,2,32) != 0) {
    drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 3 %mokom Amplitoda X: x = %amplitodax
    if ($gettok(%amplitodax,1,32)) kavmkovkv $1 x $v1
    if ($gettok(%amplitodax,2,32)) kavmkovkv $1 x $v1
    var %mokom $calc(%mokom + 14)
  }
  var %top1 $maxhazhka($2) , %top2 $maxhazhka($3)
  if ($gettok(%top1,1,32) == $gettok(%top2,1,32)) {
    var %s1 $gettok(%top1,2,32)
    var %s2 $gettok(%top1,2,32)
    var %x $calc(%s1 / %s2)
    if (%x != 0) {
      drawtext -rp @Page- $+ $1 $color(01) 3 85 Amplitoda Y: Y = %x
      kavmkovkv $1 y %x
    }
  }
  unset %nishaA , %nishab , %top1 , %top2
  return 1
}
//DafHadash 1
alias DafHadash {
  window -ac @Page- $+ $1 | window -p @Page- $+ $1
  drawfill -r @Page- $+ $1 $color(00) $color(00) 0 0
  drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 $calc($window(@Page- $+ $1).w / 2) 0 $calc($window(@Page- $+ $1).w / 2) $window(@Page- $+ $1).h
  drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 0 $calc($window(@Page- $+ $1).h / 2) $window(@Page- $+ $1).w $calc($window(@Page- $+ $1).h / 2)
  var %x 1 , %z $calc($window(@Page- $+ $1).w / 2) , %y $calc($window(@Page- $+ $1).w / 2)
  var %z2 $calc($window(@Page- $+ $1).h / 2) , %y2 $calc($window(@Page- $+ $1).h / 2)
  while (%x < 100) {
    drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 %z $calc(($window(@Page- $+ $1).h / 2) + 5) %z $calc(($window(@Page- $+ $1).h / 2) - 5)
    drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 %y $calc(($window(@Page- $+ $1).h / 2) + 5) %y $calc(($window(@Page- $+ $1).h / 2) - 5)
    var %z $calc(%z + 8) , %y $calc(%y - 8)
    drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 $calc(($window(@Page- $+ $1).w / 2) + 5) %z2 $calc(($window(@Page- $+ $1).w / 2) - 5) %z2
    drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1 $calc(($window(@Page- $+ $1).w / 2) + 5) %y2 $calc(($window(@Page- $+ $1).w / 2) - 5) %y2
    var %z2 $calc(%z2 + 8) , %y2 $calc(%y2 - 8)
    inc %x
  }
}
//Skizha X^3 $chr(255) 1 - X^2
alias Skizha {
  var %nishaA $makadmim($2)
  var %nishaB $makadmim($3)
  var %x -80
  while (%x < 80) {
    set %sum1 $azvetX(%nishaA,%x)
    set %sum2 $azvetX(%nishaB,%x)
    nkoda $1 $calc(%x * %distans) $calc((%sum1 / %sum2) * %distans)
    unset %sum1 , %sum2
    var %x $calc(%x + %jump)
  }
}
$makadmim(x^2 + 2x -3) = -3 +2 1
alias makadmim {
  var %x 1 , %top 0
  while ($blokim($1-,%x)) {
    var %v1 $v1
    if (*x* iswm %v1) {
      if ($gettok(%v1,2,$asc(^))) var %havka $v1
      else var %havka 1
      set %makadam $iif($remove($gettok(%v1,1,$asc(^)),x),$ifmatch,1)
      set %makadam $iif(%makadam !isnum,$+(%makadam,1),%makadam)
      var %z [ $+ [ %havka ] ] %makadam
      inc %d3
      unset %makadam
    }
    else var %z %v1
    inc %x
  }
  var %x 1
  while (%d3 > 0) {
    if (%z [ $+ [ %x ] ]) dec %d3
    var %d %d $iif(%z [ $+ [ %x ] ],$ifmatch,0)
    inc %x
  }
  unset %d3
  return $iif(%z,$ifmatch,0) %d
}
alias blokim {
  var %x 1 , %y 0
  while ($mid($1,%x,1) != $null) {
    var %sd $asc($v1)
    if ((%sd == 43) || (%sd == 45)) && (%x != 1) {
      inc %y
      if (%y == $2) {
        var %tr %s5
        unset %s5
        return %tr
      }
      unset %s5
    }
    if (%sd != 32) set %s5 %s5 $+ $mid($1-,%x,1)
    inc %x

  }
  inc %y
  if (%y == $2) {
    var %tr %s5
    unset %s5
    return %tr
  }
  unset %s5
  if ($2 == 0) return %y
}
alias azvetX {
  var %x 2
  while ($gettok($1,%x,32) != $null) {
    var %sumx $calc(%sumx + (($v1 * $2) ^ (%x - 1)))
    inc %x
  }
  return $calc(%sumx + $gettok($1,1,32))
}
//nkoda Paga x y
alias nkoda {
  var %x $calc(($window(@Page- $+ $1).w / 2) + $2)
  var %y $calc(($window(@Page- $+ $1).h / 2) - $3)
  drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 3 %x %y %x %y
}
$shorsim(a,b,c)
alias shorsim {
  if (!$1) && (!$2) && (!$3) return $null
  if (!$1) && (!$3) return 0
  if (!$1) && (!$2) return $null
  if (!$1) return $calc(($3 * -1) / $2 )
  var %diskriminnta $calc(($2 ^ 2) -4 * $1 * $3)
  if (%diskriminnta < 0) return $null
  var %x1 $calc(((-1 * $2) + (%diskriminnta)^0.5)/(2 * $1))
  var %x2 $calc(((-1 * $2) - (%diskriminnta)^0.5)/(2 * $1))
  return %x1 %x2
}
alias maxhazhka {
  var %nishaA $makadmim($1)
  var %x $gettok(%nishaA,0,32)
  while (%x) && (!%top) {
    if ($gettok(%nishaA,%x,32) != 0) var %top $v1
    dec %x
  }
  return %x %top
}
//kavmkovkv Page x/y 3
alias kavmkovkv {
  if ($2 == x) {
    var %x 1
    while (%x < $window(@Page- $+ $1).h) {
      drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1.5 $calc(($3 * %distans) + ($window(@Page- $+ $1).w / 2)) %x $calc(($3 * %distans) + ($window(@Page- $+ $1).w / 2)) $calc(%x + 5)
      var %x $calc(%x + 10)
    }
  }
  else {
    var %x 1
    while (%x < $calc($window(@Page- $+ $1).w * 2)) {
      drawline -r @Page- $+ $1 $color(01) 1.5 %x $calc(($3 * %distans * -1) + ($window(@Page- $+ $1).h / 2)) $calc(%x + 5) $calc(($3 * %distans * -1) + ($window(@Page- $+ $1).h / 2))
      var %x $calc(%x + 10)
    }
  }
}
//adddlaf line text
alias adddlaf {
  if ($1) {
    if ($2 != —) did -o gc 1 $1 $remove($did(gc,1,$1).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30)) $+ $2
    else did -ro gc 1 $1 $3-
  }
  else {
    if (%hilok) unset %hilok
    did -r gc 1
    set %fd 2 | set %mid 0
    did -a gc 1 $chr(30)
    did -a gc 1 $chr(30)
    did -a gc 1 $chr(30)
  }
}
on *:dialog:gc:*:*:{
  if ($devent == init) { adddlaf | maverc | set %pages 1 | set %distans 10 | set %jump 0.01 }
  if ($did(gc,1).sel == 0) set %text $did(gc,1,%fd)
  else set %text $did(gc,1,$did(gc,1).sel)
  set %text $remove(%text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 1) {
      if (!%hilok) { did -c $dname 1 2 | set %fd 2 }
      elseif ($did($dname,1).sel == 2) { did -c $dname 1 1 | set %fd 1 }
      if (%hilok) && ($did($dname,1).sel != 2) set %mid $calc($len($did($dname,1,$v1).text) - 0)
      set %fd $did($dname,1).sel
    }
    if ($did < 17) && ($did > 1) {
      inc %mid
      if (!%hilok) did -o gc 1 2 $left(%text,$calc(%mid - 1)) $+ $did($dname,$did).text $+ $right(%text,$iif(%mid == 1,$len(%text),$calc(%mid * -1 + 1))))
      else {
        if ($did(1).sel == 2) halt
        if ($did(1).sel != 0) set %fd $v1
        did -c $dname 1 %fd
        did -o gc 1 %fd $left(%text,$calc(%mid - 1)) $+ $did($dname,$did).text $+ $right(%text,$iif(%mid == 1,$len(%text),$calc(%mid * -1 + 1))))
        if ($len($did($dname,1,%fd).text) > $len($did($dname,1,$iif(%fd == 1,3,1)).text)) {
          if (!$gettok($calc($len($did($dname,1,%fd).text) / 2),2,$asc(.))) did -o $dname 1 2 $did($dname,1,2).text $+ —
        }
      }
    }
    if ($did == 17) && (!%hilok) {
      set %hilok 3
      set %fd 3
      adddlaf 1 $did($dname,1,2).text
      did -o $dname 1 2 —— $+ $str(—,$len($right($did($dname,1,1).text,-4)))
      did -c $dname 1 3
      set %mid 0
    }
    if ($did == 18) {
      if (!$did($dname,38)) { noop $input(You dont chst a Page!,ho) | halt }
      var %v1 $remove($did($dname,1,1).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
      var %v2 $remove($did($dname,1,2).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
      var %v3 $remove($did($dname,1,3).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
      if ($did($dname,32).text isnum) set %distans $v1
      if ($did($dname,34).text isnum) set %jump $v1
      if (%hilok) {
        if (%v1 != $null) && (%v3 != $null) {
          noop $Garaf($gettok($did($dname,38).text,2,45),%v1,%v3)
          halt
        }
      }
      else {
        if (%v2 != $null) {
          noop $Garaf($gettok($did($dname,38).text,2,45),%v2,1)
          halt
        }
      }
      noop $input(You dont enter garef!,ho)
    }
    if ($did == 19) adddlaf
    if ($did == 20) {
      if (%mid < 1) halt
      if (%mid == 1) did -o gc 1 %fd $right(%text,-1)
      else did -o gc 1 %fd $left(%text,$calc(%mid - 1))  $right(%text,$iif(%mid == 1,$len(%text),$calc(%mid * -1))))
      dec %mid
    }
    if ($did == 21) { .timermaverc off | maverc 1 - }
    if ($did == 22) { .timermaverc off | maverc 1 + }
    if (%hilok) {
      if ($did == 24) && (%fd == 1) {
        .timermaverc off
        did -c $dname 1 $calc(%fd + 2)
        did -o $dname 1 %fd $remove($did($dname,1,%fd).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
        if ($did($dname,1).sel != 2) set %mid $calc($len($did($dname,1,$did($dname,1).sel).text) - 0)
        set %fd 3
        maverc 1
      }
      if ($did == 25) && (%fd == 3) {
        .timermaverc off
        did -c $dname 1 $calc(%fd - 2)
        did -o $dname 1 %fd $remove($did($dname,1,%fd).text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
        if ($did($dname,1).sel != 2) set %mid $calc($len($did($dname,1,$did($dname,1).sel).text) - 0)
        set %fd 1
        maverc 1
      }
    }
    if ($did == 29) {
      DafHadash %pages
      did -a $dname 38 Paga- $+ %pages
      did -c $dname 38 %pages
      inc %pages
    }
    if ($did == 30) {
      if ($did($dname,38).sel != 0) {
        window -c @Page- $+ $v1
        did -dl gc 38 $v1
        did -c $dname 38 1
      }
    }
    if ($did == 35) {
      adddlaf
      did -ra $dname 32 10
      did -ra $dname 34 0.01
    }
    if ($did == 39) {
      var %x 1
      while (%x <= %pages) {
        if ($window(@page- $+ %x)) window -c @page- $+ %x
        inc %x
      }
      set %pages 1
      did -r $dname 38
    }
  }
  if ($devent == close) { .timermaverc off | unset %hilok , %fd , %mid , %text , %pages , %distans , %jump }
}
alias saman {
  if (!%hilok) { return 2 }
  else {
    if ($did(gc,1).sel) { set %fd $v1 | return $v1 }
    else return %fd
  }
}
alias maverc {
  if ($did(gc,1).sel == 0) set %text $did(gc,1,%fd)
  else set %text $did(gc,1,$did(gc,1).sel)
  set %text $remove(%text,$chr(182),$chr(160),$chr(32),$chr(30))
  if ($2 == +) && (%mid < $len(%text)) inc %mid
  if ($2 == -) && (%mid > 0) dec %mid
  did -o gc 1 $iif($did(gc,1).sel,$did(gc,1).sel,%fd) $left(%text,%mid) $iif($1 == 1,$+($chr(160),$chr(160)),$chr(182)) $right(%text,$iif(%mid == 0,$len(%text),$calc(%mid * -1))))
  unset %text
  .timermaverc -m 1 300 maverc $iif($1 == 1,2,1)
}
dialog gc {
  title "Graphic Calculator 2.1"
  size -1 -1 116 109
  option dbu
  list 1, 5 7 57 22, size
  button "1", 2, 6 56 11 9
  button "2", 3, 17 56 11 9
  button "3", 4, 28 56 11 9
  button "4", 5, 6 65 11 9
  button "5", 6, 17 65 11 9
  button "6", 7, 28 65 11 9
  button "7", 8, 6 74 11 9
  button "8", 9, 17 74 11 9
  button "9", 10, 28 74 11 9
  button ".", 11, 6 83 11 9
  button "0", 12, 17 83 11 9
  button "-", 13, 50 56 11 9
  button "+", 14, 39 56 11 9
  button "^", 15, 39 65 11 9
  button "X", 16, 28 83 11 9
  button "/", 17, 50 65 11 9
  button "Enter", 18, 39 83 22 9
  button "C", 19, 39 74 11 9
  button "del", 20, 50 74 11 9
  button "<", 21, 14 39 13 8
  button ">", 22, 40 39 13 8
  button "O", 23, 27 39 13 8, disable
  button "v", 24, 27 47 13 8
  button "^", 25, 27 31 13 8
  box "", 26, 2 1 63 95
  box "", 27, 64 1 50 51
  box "", 28, 64 48 50 33
  button "New page", 29, 67 20 44 9
  button "Close page", 30, 67 30 44 9
  text "Distancsed:", 31, 66 57 29 8
  edit "10", 32, 94 55 18 10 begin_of_the_skype_highlighting              94 55 18 10      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              94 55 18 10      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              94 55 18 10      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              94 55 18 10      end_of_the_skype_highlighting
  text "Jumps:", 33, 66 68 25 8
  edit "0.01", 34, 94 66 18 10
  button "Reset", 35, 68 83 19 10
  button "Close", 36, 91 83 19 10 , cancel
  box "", 37, 64 77 50 19
  combo 38, 67 8 45 50, size drop
  button "Close all pages", 39, 67 40 44 9
  button "HELP", 40, 76 98 37 9
  link "That code made by Vendetta.", 41, 3 98 72 8
}
menu * {
  Graphic Calculator://dialog -mo gc gc
}


הערות , הקוד כתוב ממש ממש ממש ממש ממש רע בגלל שהחשק לכתוב אותו הלך לפחת אחרי כמה שעות XD וגם בכלל שלמדעתי תוך כדי הכתיבה איך עושים דברים מסוימים אז סורי XD . ניסיתי לכתוב אותו גם בצורה הכי ברור שאני מסוגל בשביל שאנשים אחרים יוכלו ללמוד מימנו דברים חדשים אז אממ יאללה תהנו :)
נערך לאחרונה על ידי vendetta בתאריך 30 יולי 2010, 21:31, נערך פעם אחת בסך הכל.
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation
Amen
תמונה
אפשר למצוא אותי בערוץ החברים שלי בקווקנט tomer2k#

הצטרף: 01 יולי 2010, 14:38
הודעות: 77
פורסם: 30 יולי 2010, 20:03
לא קראתי את כל הקוד כי אני עצלן :/
אבל לפי התמונה הקוד נראה ג-א-ו-נ-י.
תודה רבה יעזור לי שנה הבא :D

הצטרף: 13 יולי 2010, 16:40
הודעות: 37
פורסם: 30 יולי 2010, 21:11
חח הגיע הזמן תומר אחלה דבר :D

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 31 יולי 2010, 12:16
יופי של דבר, כל הכבוד.
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 31 יולי 2010, 22:54
חחח תומר..
שהייתי מתסכל על הקוד פשוט חשבתי שאני "צייר".
התכנות בנוי באופן גאוני באמת ממש פבלו פיקסו :).
כל הכבוד!

הצטרף: 01 יולי 2010, 12:45
הודעות: 28
פורסם: 10 אוגוסט 2010, 05:03
הקוד עובד והכל כן..
אבל הוא דיי מסובך לשימוש... :S

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 369
פורסם: 22 אוגוסט 2010, 15:19
טוב על הקוד אני לא יגיב לפי בקשתך, אבל תשקול את ההצעה של להפסיק לכתוב Garaf וSADS וASUIFS ולהתחיל לעבוד בצורה מסודרת.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל סניפטים

cron